TERMS OF USE

In accordance with the law 34/2002, of 11 July, the society of information and e-commerce services (LSSI-CE), Aluminium aluminium carpentry Iluro, S.L. informs that owns the website www.aluminiosiluro.com. In accordance with the requirement of article 10 of the aforementioned Act, Aluminium aluminium carpentry Iluro, S.L. the following data is reported:

The owner of this website is carpentry of aluminium aluminium Iluro, S.L., with CIF B60777851 and registered office at C /. dels Remences, 56 – Pole. In. Vallveric. 08304 Mataró (Barcelona). The contact email address is: info@aluminiosiluro.com.

USER AND SYSTEM OF RESPONSIBILITIES

Navigation, access and use by the carpentry of aluminium aluminium Iluro website, S.L. confers the status of user, Why are accepted, from the carpentry of aluminium aluminium Iluro website browsing, S.L., all of the conditions of use set forth herein without prejudice to the application of corresponding legal enforceable according to the case law.

The carpentry of aluminium aluminium Iluro website, S.L. provides a variety of information, and data services. The user assumes responsibility for the correct use of the web site. This responsibility shall extend to:

– The veracity and legality of the information provided by the user in the forms issued by carpentry of aluminium aluminium Iluro, S.L. access to certain content or services offered by the web.

– The use of the information, and data services offered by carpentry of aluminium aluminium Iluro, S.L. contrary to the provisions of these terms and conditions, the law, the moral, good customs or public order, or in any other way may involve injury to the rights of third parties or the very functioning of the website.

LINKS POLICY AND DISCLAIMERS

Aluminium aluminium carpentry Iluro, S.L. is not responsible for the content of websites to which the user can access through links provided on its website and declares that in no case shall examine or exercise any control over the content of other sites net. Also, nor guarantee the technical availability, accuracy, veracity, validity or legality of sites outside its property which may be accessed through links.

Aluminium aluminium carpentry Iluro, S.L. states have adopted all necessary measures to avoid any harm to users of its website, that may arise from browsing your website. In consecuense, Aluminium aluminium carpentry Iluro, S.L. is not responsible, in no case, for any damage that surfing the Internet user may suffer.

MODIFICATIONS

Aluminium aluminium carpentry Iluro, S.L. reserves the right to make any changes it deems appropriate, Without notice, in the content of your web site. Both in relation to the contents of the web site, as in the conditions of use of the same. Such modifications may be made through its web site by any legally admissible form and will be enforced during the time in which they are published on the web and are not validly modified by others later.

D’acord amb la Llei 34/2002, de 11 Juliol, la societat de serveis d’informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), Fusteria d’Alumini Aluminis Iluro, S. L. S’informa que és titular de la web www.aluminiosiluro.com. D’acord amb el requisit de l’article 10 de la Llei esmentada, Fusteria d’Alumini Aluminis Iluro, S. L. les dades següents s’informa:

El propietari d’aquesta web és de fusteria d’alumini d’alumini Iluro, S.L., amb CIF B60777851 i domicili social al C /. dels Remences, 56 – Pol. Ind. Vallveric. 08304 Mataró (Barcelona). L’adreça de correu electrònic de contacte és: info@aluminiosiluro.com.

L’USUARI I EL SISTEMA DE RESPONSABILITATS

Navegació, accés i ús per la fusteria del web de Iluro d’alumini d’alumini, S. L. atribueix la condició d’usuari, Per què s’accepten, de la fusteria d’alumini de alumini Iluro navegació de web, S.L., totes les condicions d’ús conjunt endavant aquí sense perjudici de l’aplicació del corresponent legal exigible segons la jurisprudència.

La fusteria de web de Iluro d’alumini d’alumini, S. L. ofereix una gran varietat d’informació, i serveis de dades. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén a:

– La veracitat i la legalitat de la informació proporcionada per l’usuari en els formularis de fusteria d’alumini d’alumini Iluro, S. L. accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

– L’ús de la informació, i serveis de dades fusteria d’alumini d’alumini Iluro, S. L. contrari a les disposicions d’aquests termes i condicions, la Llei, la moral, bons costums o l’ordre públic, o que en cas contrari es pot constituir violació dels drets de tercers o la mateixa actuació del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Fusteria d’Alumini Aluminis Iluro, S. L. no és responsable pel contingut dels llocs web que l’usuari pugui accedir mitjançant els enllaços proporcionats en el seu lloc web i declara que en cap cas seran examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut dels altres llocs Web. Així mateix, no garanteix la disponibilitat tècnica, precisió, veracitat, validesa o legalitat de llocs externs a la seva propietat que es pot accedir a través dels enllaços.

Fusteria d’Alumini Aluminis Iluro, S. L. Units s’han pres totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es puguin derivar de la navegació pel lloc web. Com a resultat, Fusteria d’Alumini Aluminis Iluro, S. L. no es fa responsable, en qualsevol cas, danys i perjudicis que pugui patir l’usuari per navegar per Internet.

MODIFICACIONS

Fusteria d’Alumini Aluminis Iluro, S. L. es reserva el dret de fer els canvis que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant en relació amb els continguts del lloc web, com en les condicions d’ús de la mateixa. Aquestes modificacions es pot fer a través del seu lloc web: qualsevol forma admissible en dret i s’aplicaran durant el temps en que es publiquen a la web i no són vàlidament modificats per altres més tard.